Menu

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op consumenten voor de verkoop van producten en diensten in de autobranche in Europa. BANDENKOT GCV is een gewone commanditaire vennootschap naar Belgisch recht,  waarvan de hoofdzetel is gevestigd te Welvaartsstraat 9 Hal 3c, 2381 te Weelde – Statie (Ravels), Provincie Antwerpen te België. Bandenkot GCV staat ingeschreven in het Handelsregister van Turnhout onder nummer 0824.583.835, met als doel het via zijn website verkopen en aanprijzen van producten en diensten in de automobielsector tegen concurrerende prijzen.

Bandenkot GCV is beheerder en eigenaar van de volgende sites: BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT en bezit daarnaast een bandencentrale die voor de klant de aangekochte artikelen kan monteren. Als zodanig zijn alle voorwaarden hierna genoemd van toepassing op deze hierboven vermelde sites en vestigingen, en worden deze in een woord omschreven, namelijk BANDENKOT. 

1. Omvang, duur en geldigheid van het aanbod

De omvang van het aanbod van BANDENKOT, geld uitsluitend in Nederland en Belgie tenzij anders is overeengekomen. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt (tussentijdse verkoop voorbehouden). Het aanbod is geldig voor klanten die een bestelling hebben geplaatst op de website van BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT  

Tijdens de Bestelprocedure worden er gegevens verzameld welke nodig zijn om Uw producten / diensten juist te kunnen leveren. U bent hierbij verplicht de juiste informatie mede te delen zoals gevraagd in het bestelformulier. Onjuiste en of onvolledige informatie kan er toe lijden dat Uw bestelling niet in behandeling wordt genomen. BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT is te allen tijde gemachtigd zonder opgaaf van redenen de bestelling te weigeren. 

Zakelijke klanten worden pas geaccepteerd na controle van de volgende, door U te verstrekken gegevens; 

Naam van de zaak, volledige adres gegevens, uitreksel van de KVK/kruispuntbank van onderneming, telefoon, fax en E-Mail gegevens. 

BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT is te allen tijde gemachtigd met opgaaf van redenen de bestelling te weigeren. Zoals bij het verstrekken van onjuiste of gebrekkige en/of niet bij de griffie controleerbare documenten. 

2. De producten

Het type automobielproducten dat op de website van BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT wordt aangeboden is voorzien van het E goedkeuringsmerk en het betreft uitsluitend nieuwe producten tenzij anders aangegeven. (Demo)

BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT verkoopt online geen gecoverde, heropgegoten banden. De kenmerken van de artikelen, aangeboden op de site, kunnen een technische en uiterlijke ontwikkeling doormaken. Dit betekend dat aan de afbeeldingen van elk model band geen rechten kunnen worden ontleend. Foto’s van banden afgebeeld met velgen dienen steeds ter illustratie.

3. Bestelling

De door de klant bij zijn bestelling verstrekte informatie is bindend. In geval van fouten in de formulering van de gegevens van de ontvanger, kan BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT niet aansprakelijk worden gesteld indien de bestelling niet geleverd kan worden.

Na betaling van de bestelling kan voor de levering van de pakket(ten) geen wijziging van het afleveradres meer plaats vinden. In dat geval kan  BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve leveringen of verlies van pakketten door de pakketdienst. BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant op gegronde motieven te weigeren. De bestelling zal slechts in behandeling worden genomen na ontvangst van het Factuurbedrag wat staat vermeld in de  overeenkomstige te betalen factuur, order of bestelbon tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.

4. Bevestiging, annulering, onderbreking

Bevestiging van uw bestelling per elektronische post

Nadat er een bestelling is geplaatst, ontvangt de klant binnen een termijn van vierentwintig (24) uur per automatische e-mail een kopie en bevestiging van alle in de overeenkomst vastgelegde gegevens in het door hem of haar opgegeven e-mailadres.

Annulering van de bestelling

Met het betalen van de bestelling accepteert de klant onze volledige algemene verkoop voorwaarden. Annulering nadat een bestelling in behandeling is genomen, heeft retourkosten tot gevolg (20,00 EUR excl. BTW), deze kosten zijn volledig voor de klant en worden van het terug te storten bedrag in mindering gebracht. Alleen de firma BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT is gerechtigd om de behandeling van de bestelling en van de verzenddatum van de op de website bestelde producten te bevestigen.

Niet op voorraad

In verband met het grote aantal van dagelijkse transacties kan BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT de absolute beschikbaarheid van de bestelde producten en diensten niet garanderen.

Indien de door U bestelde producten niet meer voorradig zijn, zal BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant om hem daarvan op de hoogte te brengen. In dit geval kan de klant kiezen tussen de terugbetaling van de betaalde bedragen binnen maximum 30 dagen of het bestelde product laten vervangen door een vergelijkbaar product dat dezelfde prijs heeft als het bestelde product. In geval van wijziging zal BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT het bedrag aanpassen (te veel betaald of supplement nog te betalen) aan de hand van de gekozen referenties, en de klant daarvan per e-mail in kennis stellen van de rectificatie.

5. Levering

De levering van de producten (banden, sneeuwkettingen, velgen, enz enz ....) is gratis. De levering vind normaal gesproken plaats binnen drie (3) tot vijf (5) werkdagen en word uitsluitend ter indicatie aangegeven. Dientengevolge kan bij overschrijding van de leveringstermijn geen aanspraak worden gemaakt op enige schadevergoeding of inhouding, noch kunnen reeds in behandeling genomen bestellingen worden geannuleerd.

Velgen worden apart verpakt. De Montage materialen (schroeven, moeren, centreerringen) bevinden zich in één van de pakketten. In geval er bij de levering producten ontbreken of zijn beschadigd, dan dient de klant dit schriftelijk te vermelden op het afleveringsbewijs dat de bezorger van de pakketdienst hem dient te overhandigen, zonder dergelijk schriftelijk bewijs kunnen eventuele claims niet in behandeling worden genomen.

Bericht van aanbieding door de pakketdienst: indien de klant zich niet binnen een termijn van 4 (werk) dagen na de eerste passage van de bezorger bij de pakketdienst of bij BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT heeft gemeld d.m.v. een contactformulier, dan worden de producten retour gezonden aan de magazijnen van BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT. De kosten voor de retourzending, ter hoogte van 20 EUR excl. BTW per product, zullen aan de klant worden gefactureerd en in mindering worden gebracht op de terugbetaling van zijn bestelling.

In geval er bij de levering producten ontbreken of zijn beschadigd, dient de klant dit onmiddellijk schriftelijk te vermelden op het afleveringsbewijs dat hij van de bezorger van de pakketdienst dient te verkrijgen. De klant dient vervolgens zo spoedig mogelijk BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT in kennis te stellen van zijn voorbehoud per contactformulier, telefoon of per aangetekende brief met bewijs van ontvangst, gericht aan BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT, Welvaartsstraat 9 Hal 3c, 2381 Weelde – Statie (Ravels) BELGIE binnen een termijn van 48 uur na de levering.

BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT zal geen enkele claim in aanmerking nemen indien het afleveringsbewijs niet van enige vermelding is voorzien.

6. Intrekking

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) werkdagen om zich te herroepen. BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT verbindt zich tot het binnen een wettelijke termijn terugbetalen van het product.

Het ophalen en retour zenden van de banden geschiedt in opdracht van BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT. De kosten voor de retourzending 20 EUR excl. BTW per band, komen ten laste van de klant. Velgen moeten in hun originele verpakking, en in ieder geval in een verpakking die ze tijdens het transport tegen schokken beschermt, schoon, zonder ventielen en balanceer gewichten teruggestuurd worden. De intrekkingtermijn loopt vanaf de dag van levering van de goederen. De handtekening van de klant op de afleveringsbon bewijst diens rechtsgeldigheid. De producten worden slechts teruggenomen of geruild indien deze zich in de originele ongebruikte staat bevinden. Gemonteerde banden of gemonteerde en beschadigde velgen kunnen in geen enkel geval  teruggenomen of terugbetaald worden.

7. Retour van goederen

Banden

De klant heeft de mogelijkheid om de levering te weigeren of retourzending van de goederen te vragen indien de geleverde producten niet overeenkomen met de bestelde producten. De retouraanvraag van de producten dient te geschieden binnen een termijn van veertien (14) werkdagen vanaf de leveringsdatum, de handtekening van de klant op de afleveringsbon bewijst diens rechtsgeldigheid. Het ophalen en de retourzending van de producten wordt in opdracht van BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT uitgevoerd door de pakketdienst.

Voor accessoires, of andere bestelde producten dient de klant zelf geen enkele actie te ondernemen. Indien het geretourneerde product inderdaad niet conform  de bestelling is, dan ontvangt de klant binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen de nieuwe producten overeenkomstig zijn aanvankelijke bestelling. Indien de voorraad van het betreffende product is uitgeput, dan kan de klant kiezen voor terugbetaling of voor een andere beschikbaar gelijkwaardig product. In dat geval zal het prijsverschil aan de klant worden gefactureerd of terugbetaald.

De producten worden slechts teruggenomen of geruild indien deze zich in de originele staat bevinden. Indien de klant een fout heeft gemaakt bij het plaatsen van zijn bestelling (maat, index, merk, profiel, aantal, adressen), dan worden er retourkosten 20 EUR excl. BTW per band aan de klant gefactureerd en in mindering gebracht op de terugbetaling na de retourzending van de banden. De klant zal met zijn tegoed opnieuw een bestelling kunnen plaatsen met de juiste referentie, of kiezen voor terugbetaling onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Velgen

Degene die de velgen ontvangt moet, voordat hij de afleverbon tekent, de producten uit hun verpakking halen en zelf controleren dat het in overeenstemming met de bestelling is en dat er geen schade op de velgen zit. Velgen moeten in hun originele verpakking, en in ieder geval in een verpakking die ze tijdens het transport tegen schokken beschermt, schoon, zonder ventielen en balanceergewichten teruggestuurd worden.

8. Gebruik van de producten

Met het oog op het specifieke en hoog technische karakter van de door BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT verkochte producten, dient de klant de voorschriften en aanbevelingen betreffende veiligheid, en bedrijfszekerheid ten aanzien van het gebruik (voertuig, oppompen, luchtdruk...), de montage en de opslag van de banden, strikt na te leven. BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT is in geen enkel geval aansprakelijk voor een slechte montage van de banden, of ongevallen welke daaruit kunnen voortvloeien en voor het gebruik daarvan in abnormale omstandigheden.

9. Garantie van de producten

Banden

De garantie op de door BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT verhandelde producten wordt verleend door de fabrikant. De klant beschikt vanaf de leveringsdatum over een termijn van veertien (14) werkdagen om de conformiteit van de producten te controleren. BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT verbindt zich tot vervanging van elk gebrekkig product binnen de wettelijke termijn indien: 

- het gebrek werd vastgesteld bij de levering. De klant dient BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT aldus hiervan in kennis te stellen binnen een termijn van veertien (14) werkdagen na de leveringsdatum. 

- het gebrek wordt geconstateerd bij de montage, op voorwaarde dat dit laatste zich op zijn laatst,  binnen veertien (14) dagen na de leveringsdatum voordoet. 

- inzake een fabricagefout die ná de montage wordt ontdekt, dient schriftelijk bezwaar te worden gemaakt, waarbij het bezwaarschrift dient te worden ondertekend door een automobielspecialist. 

Let op! 

- Uitstulpingen (een bultje op de wang) en vervormingen die worden geconstateerd op gemonteerde banden waarmee is gereden vallen niet onder de garantie van de fabrikant noch onder die van BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT. 

De klant dient, in het geval er een gebrek word geconstateerd, de helpdesk van BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT in kennis te stellen door middel van het contactformulier, fax of aangetekende brief met bewijs van ontvangst, geadresseerd aan de Helpdesk van BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT Welvaartsstraat 9 Hal 3c, 2381 Weelde - Statie (Ravels), BELGIE.

BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT geeft u de juiste handelswijze op die U moet volgen waarna het pakket zal worden opgehaald.

Het pakket wordt dan opgehaald middels een door BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT aangewezen transporteur. BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT verbindt zich zo snel mogelijk tot het verzenden van nieuwe artikelen of tot het terugbetalen van uw bestelling.

10. Betaling

Betaling dient te geschieden door middel van Creditcard, PayPal, overschrijving of tenzij afgesproken bij montage op het werkplaatsadres (Welvaartsstraat 9 Hal 3c, 2381, Weelde - Statie (Ravels)) tenzij anders wordt overeengekomen.

11. Juridische informatie

De klant beschikt te allen tijde over het recht op toegang en rectificatie van zijn persoonsgegevens. De door de klant opgegeven informatie is bestemd voor BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT en zijn handelspartners, voor het leveren van de goederen.

De door BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT ingezamelde persoonsgegevens worden niet verkocht noch verstrekt aan derden.

12. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Op onderhavige termen en voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van een geschil dient de klant zich te wenden tot BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT voor het treffen van een minnelijke schikking. Bij gebrek aan een minnelijke schikking worden alle geschillen of onenigheden die kunnen voortkomen uit de tussen BANDENKOT, EDJE’S BANDENKOT, HET BANDENKOT en de klant afgesloten overeenkomst(en), voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

13. Rechtsgeldigheid

De juridische inefficiëntie brengt geen juridische inefficiëntie van één van de voorgaande clausules met zich mee. Ik (als aankoper) erken, dat ik op het moment van bestellen en voorafgaand aan het aangaan van elke verplichting, kennis heb genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden, zoals geformuleerd op dit beeldscherm en verklaar uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te accepteren.